Zasady rekrutacji

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu przebiega dwuetapowo.

Rekrutacja na I etap projektu

 • Nauczyciele (opiekunowie grup uczniowskich) dokonują zgłoszenia uczestników za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.
 • W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo i kompleksowo wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające komplet danych (Imię i Nazwisko uczestnika, uzasadnienie wzięcia udziału w Projekcie)
 • O zakwalifikowaniu decydowała będzie: 80% kolejność zgłoszeń oraz gwarantowana 20% pula miejsc dla uczestników spoza Warszawy. W przypadku braku zgłoszeń uczestników spoza Warszawy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Projektu miejsca zostaną przeznaczone dla uczestników z listy rezerwowej.
 • Do I etapu Projektu wyłonionych zostanie 500 uczestników, którzy wezmą udział w serii warsztatów i wykładów z wiedzy o ekonomii, finansach, przedsiębiorczości i kompetencji społeczno ? interpersonalnych. Ich głównym zadaniem na koniec I etepu Projektu będzie zaplanowanie projektu produktu bankowego
 • Dla uczestników spoza Warszawy blok dotyczący historii finansów, przedsiębiorczości oraz usług bankowych zostanie przygotowany w postaci webinarium, umożliwiającym obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami
 • Bloki edukacyjne: komunikacja oraz warsztaty Design Thinking wymagają obecności wszystkich uczestników na warsztatach (uczestnikom spoza Warszawy zostaną zwrócone koszty dojazdu)
 • I etap Projektu ma charakter edukacyjny i otwarty a podstawowym kryterium udziału poza kolejnością zgłoszeń będzie motywacja uczestnika
 • Uzyskanie zgody ?.

Rekrutacja na II etap Projektu

Do drugiego etapu Projektu zostanie zakwalifikowanych max. 100 uczestników, którzy zostaną wyłonieni na podstawie testu wiedzy przeprowadzonego dla wszystkich uczestników na zakończenie I etapu Projektu, oceny postępów w realizacji planu projektu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie: ?Dlaczego twój projekt powinien zostań wdrożony??

 • Nauczyciel/opiekun grupy dokonuje zgłoszenia uczestników do II etapu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www Projektu
 • W procesie rekrutacji udział mogą wziąć wyłącznie ci uczestnicy I etapu którzy pozytywnie zaliczyli test wiedzy
 • W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo i kompleksowo wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające komplet danych (Imię i Nazwisko uczestnika, krótka prezentacja projektu w formie prezentacji lub materiału video)
 • 100 wyłonionych uczestników weźmie udział w intensywnej serii warsztatów na których będą pracować w zespołach 4-5 osobowych. Zadaniem poszczególnych zespołów będzie stworzenie i ulepszanie koncepcji opracowywanego produktu, aby pod koniec wziąć udział w konkursie na najlepszy projekt.

Wynikiem obrad Jury konkursu będzie przyznanie:

 • nagrody głównej dla zwycięskiego zespołu
 • dwóch wyróżnień

Dla uczestników projektu ze szkół poza Warszawą, którzy zakwalifikują się do II etapu zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz nocleg.

Zdjęcia z warsztatów