O projekcie

Cele Projektu

Innowacyjny projekt edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży z województwa mazowieckiego w wieku 16–18 lat. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i świadomości ekonomicznej w zakresie zarządzania budżetem, działalności instytucji finansowych, bankowości, mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych, niebezpieczeństwa związanego z zadłużeniem (spirala zadłużenia), budowania postaw odpowiedzialnych, działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności umożliwiających efektywne zarządzanie finansami osobistymi.

Program wykładów i warsztatów, zaplanowanych w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Biznesu i Przedsiębiorczości składa się z pięciu modułów tematycznych: Historia finansów, Produkty i usługi bankowe, Przedsiębiorczość, Kompetencje społeczne, Design Thinking. Dla każdego z modułów zostanie przygotowany komplet materiałów edukacyjnych uzupełniający wiedzę przekazywaną na wykładach lub warsztatach.

Termin realizacji zajęć: wrzesień – listopad 2018

Cele szczegółowe

 • Poznanie przez młodzież historii finansów: zdobycie wiedzy skąd się biorą pieniądze, zrozumienie czym są pieniądze – że jest to narzędzie, które może pomóc im w realizacji celów.
 • Przyswojenie wiedzy na temat usług finansowych, zarządzania finansami, np.: poznanie zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.
 • Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja oraz podstawy prawa autorskiego: uczestnicy uświadomią sobie rolę i znaczenie autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej w grupie (podczas zajęć będą doskonalili umiejętność słuchania oraz budowania precyzyjnych wypowiedzi), poznają zagadnienia dotyczące podstaw prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prawa dotyczącego obecności w treści w sieci internetowej (prawa autorskie a twórczość elektroniczna).
 • Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych: przyswojenie przez uczestników informacji dotyczących zasad, teorii i praktyk związanych z przedsiębiorczością oraz zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy podczas przygotowania pomysłu i rozwiązywania problemów, inwestowania, funkcjonowania rynku kapitałowego, a także kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 • Rozbudzanie myślenia kreatywnego (Design Thinking), poznanie zasad pracy metodą projektową, zrozumienie podstaw metodyki: aby stworzyć dobry projekt, musimy dobrze zrozumieć tego, dla kogo projektujemy.

Dlaczego jest to takie ważne?

Jak wynika z danych przedstawionych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupę IQS w raporcie z badania zrealizowanego dla Narodowego Banku Polskiego w 2014 r., aż 41% uczniów III klasy gimnazjum oraz 28% uczniów przedostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych nie zna podstawowych zagadnień ekonomicznych na poziomie minimum (czyli 50%<).

Wnioski z badania:

 • W okresie liceum / technikum najbardziej wzrasta świadomość ekonomiczna młodzieży ze względu na kontakt ze światem finansów na co dzień. Dlatego ważne jest, aby młodzież w wieku od 16 do 18 lat rozwiała kompetencje ekonomiczne i postawy przedsiębiorcze, ponieważ jest grupą najbardziej podatną na przyswajanie wiedzy.
 • Kompetencje ekonomiczne są przez młodzież traktowane pragmatycznie – nie jako klucz do zrozumienia zależności i procesów zachodzących na rynku, ale do realizacji własnych potrzeb finansowych. Młodzież w wieku od 16 do 18 roku życia to pokolenie, które większość czasu spędza organizując go sobie samodzielnie, dlatego niezbędna jest im usystematyzowana wiedza ekonomiczna. Wszechobecny internet sprawia, że dostęp do rozrywki i wiedzy jest nieograniczony, ale potrzebne jest nadanie kierunku.
 • Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego ma na celu upowszechnianie wiedzy oraz wykształcanie pozytywnych nawyków wśród młodzieży, które będą prowadziły do podejmowania właściwych decyzji w odniesieniu do zarządzania ich osobistymi finansami i w rezultacie efektywnego dysponowania posiadanymi przez nich środkami finansowymi. Polepszanie świadomości ekonomicznej młodych ludzi należy rozpocząć w okresie edukacji szkolnej.

Spodziewane rezultaty

Wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu:

 • Finansów: poszerzanie wiedzy uczestników dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.
 • Przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku: wzrost umiejętności praktycznych związanych z dysponowaniem środkami własnymi, inwestowaniem, oszczędzaniem i postawami przedsiębiorczymi.
 • Komunikacji interpersonalnej, w tym: poznanie technik usprawniających umiejętności komunikowania się, poznanie tajników mowy ciała, rozwinięcie umiejętności komunikacji asertywnej, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi na co dzień zarówno w szkole, jak i poza nią.

A także nabycie umiejętności:

 • Autoprezentacji: m.in. poprzez budowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby, odpowiednie relacje z rozmówcami, skuteczną i asertywną argumentację własnych pomysłów i praw, a także umiejętność przyjmowania uzasadnionej krytyki i udzielanie konstruktywnych odpowiedzi.
 • Pracy w grupie: nabycie umiejętności rozumienia dynamiki relacji interpersonalnych, poznanie narzędzi moderowania procesów grupowych, nabycie umiejętności korzystnego zaprezentowania się przed grupą.
 • Poznanie metodyki Design Thinking oraz nauczenie się myślenia z punktu widzenia odbiorcy rozwijanych projektów, nauka identyfikowania i zaspakajania ich potrzeb oraz ćwiczenie szybkości w tworzeniu nowych wersji produktu lub usługi.

Odbiorcy Projektu

Uczniowie mazowieckich gimnazjów, liceów i techników w wieku 16-18 lat.

Propozycję udziału w projekcie otrzymają uczniowie liceów i techników na terenie województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa została wybrana nieprzypadkowo.  Kompetencje ekonomiczno-biznesowe w tym przedziale wiekowym muszą być rozwijane.

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz TUTAJ
Zapoznaj się z Regulaminem Projektu „Młodzieżowa Akademia Biznesu i Przedsiębiorczości” (aktualizacja 04.09.2018)

Harmonogram

 • Rekrutacja uczestników: 26.03.2018r. do 07.09.2018 r.
 • Przeprowadzenie testu wprowadzającego (on-line): 20.09.2018 r.
 • Rozpoczęcie warsztatów i wykładów: od 22.09.2018 r. do 18.11.2018 r.
 • Test sprawdzający: od 17.11.2018 r. do 18.11.2018 r.
 • Zgłoszenia do Starter Weekend: od 19.11.2018 r. do 27.11.2018 r.
 • Ogłoszenie listy Zespołów, które wezmą udział w Starter Weekend 03.12.2018 r.
 • Starter Weekend: 07.12.2018 r. – 09.12.2018 r.
 • Ogłoszenie wyników: 09.12.2018 r.